Jillian Mahan
Jillian Mahan
Year: Freshman
Hometown: Rochdale, Mass.